Traditional

蘇州柳

金谷園中黃裊娜,曲江亭畔碧婆娑。
老來處處遊行遍,不似蘇州柳最多。
絮撲白頭條拂面,使君無計奈春何。

Simplified

苏州柳

金谷园中黄袅娜,曲江亭畔碧婆娑。
老来处处游行遍,不似苏州柳最多。
絮扑白头条拂面,使君无计奈春何。

Pronunciation

sū zhōu liǔ

jīn gǔ yuán zhōng huáng niǎo nà , qū jiāng tíng pàn bì pó suō 。
lǎo lái chǔ chǔ yóu xíng biàn , bù sì sū zhōu liǔ zuì duō 。
xù pū bái tóu tiáo fú miàn , shǐ jūn wú jì nài chūn hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.