Traditional

蘇幕遮 依托劉海蟾,見董真人遇仙記

子細聽,吾教誨。
說與門生,莫把真心昧。
若是不除墮口債。
走入輪回,今世人身改。
鬢發蒼,休得怪。
莫戀凡胎,假合終須壞。
無事清閑煉丹臺。
自爾純陽,隨我蓬萊會。

Simplified

苏幕遮 依托刘海蟾,见董真人遇仙记

子细听,吾教诲。
说与门生,莫把真心昧。
若是不除堕口债。
走入轮回,今世人身改。
鬓发苍,休得怪。
莫恋凡胎,假合终须坏。
无事清闲炼丹台。
自尔纯阳,随我蓬莱会。

Pronunciation

sū mù zhē yī tuō liú hǎi chán , jiàn dǒng zhēn rén yù xiān jì

zǐ xì tīng , wú jiào huì 。
shuō yǔ mén shēng , mò bǎ zhēn xīn mèi 。
ruò shì bù chú duò kǒu zhài 。
zǒu rù lún huí , jīn shì rén shēn gǎi 。
bìn fā cāng , xiū dé guài 。
mò liàn fán tāi , jiǎ hé zhōng xū huài 。
wú shì qīng xián liàn dān tái 。
zì ěr chún yáng , suí wǒ péng lái huì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.