Traditional

蘇幕遮 依托呂洞賓,見董真人遇仙記

日常行,遊四海。
每日街前,鬧處為乞丐。
口口相違化不回。
暗損精神,隻為凡情昧。
苦勸君,生死大。
頗奈頑愚,作業貪心煞。
不肯修真犯天戒。
墮落*都,受苦無年代。

Simplified

苏幕遮 依托吕洞宾,见董真人遇仙记

日常行,游四海。
每日街前,闹处为乞丐。
口口相违化不回。
暗损精神,只为凡情昧。
苦劝君,生死大。
颇奈顽愚,作业贪心煞。
不肯修真犯天戒。
堕落*都,受苦无年代。

Pronunciation

sū mù zhē yī tuō lǚ dòng bīn , jiàn dǒng zhēn rén yù xiān jì

rì cháng xíng , yóu sì hǎi 。
měi rì jiē qián , nào chǔ wéi qǐ gài 。
kǒu kǒu xiāng wéi huà bù huí 。
àn sǔn jīng shén , zhī wéi fán qíng mèi 。
kǔ quàn jūn , shēng sǐ dà 。
pō nài wán yú , zuò yè tān xīn shā 。
bù kěn xiū zhēn fàn tiān jiè 。
duò luò ê dū , shòu kǔ wú nián dài 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.