Traditional

蘇幕遮

水中金,沖牛鬥。
玉鎖金關,護法靈童守。
赤水丹基龍虎走。
萬象森羅,勃勃投珠口。
飲靈液,明火候。
太乙爐開,丹熟神光透。
浮名浮利終不久。
下手速將,窮取無中有。

Simplified

苏幕遮

水中金,冲牛斗。
玉锁金关,护法灵童守。
赤水丹基龙虎走。
万象森罗,勃勃投珠口。
饮灵液,明火候。
太乙炉开,丹熟神光透。
浮名浮利终不久。
下手速将,穷取无中有。

Pronunciation

sū mù zhē

shuǐ zhōng jīn , chōng niú dǒu 。
yù suǒ jīn guān , hù fǎ líng tóng shǒu 。
chì shuǐ dān jī lóng hǔ zǒu 。
wàn xiàng sēn luó , bó bó tóu zhū kǒu 。
yǐn líng yè , míng huǒ hòu 。
tài yǐ lú kāi , dān shú shén guāng tòu 。
fú míng fú lì zhōng bù jiǔ 。
xià shǒu sù jiāng , qióng qǔ wú zhōng yǒu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.