Traditional

蘇幕遮

精氣神,須保愛。
一粒金丹,每在街頭賣。
四十年來無人買。
鬧花叢裏,還了鴛鴦債。
九三爻,地天泰。
離上金烏,飛入銀蟾界。
百尺竿頭做一解。
這些工夫,任使傍人賽。

Simplified

苏幕遮

精气神,须保爱。
一粒金丹,每在街头卖。
四十年来无人买。
闹花丛里,还了鸳鸯债。
九三爻,地天泰。
离上金乌,飞入银蟾界。
百尺竿头做一解。
这些工夫,任使傍人赛。

Pronunciation

sū mù zhē

jīng qì shén , xū bǎo ài 。
yī lì jīn dān , měi zài jiē tóu mài 。
sì shí nián lái wú rén mǎi 。
nào huā cóng lǐ , huán liǎo yuān yāng zhài 。
jiǔ sān yáo , dì tiān tài 。
lí shàng jīn wū , fēi rù yín chán jiè 。
bǎi chǐ gān tóu zuò yī jiě 。
zhè xiē gōng fū , rèn shǐ bàng rén sài 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.