Traditional

蘇武慢

淡靄空濛,輕陰清潤,綺陌細塵初靜。
平橋系馬,畫閣移舟,湖水倒空如鏡。
掠岸飛花,傍檐新燕,都似學人無定。
嘆連年戎帳,經春邊壘,暗雕顏鬢。
空記憶,杜曲池臺,新豐歌管,怎得故人音信。
羈懷易感,老伴無多,談麈久閑犀柄。
惟有修然,筆床茶竈,自適筍輿煙艇。
待綠荷遮岸,紅蕖浮水,更乘幽興。

Simplified

苏武慢

澹霭空濛,轻阴清润,绮陌细尘初静。
平桥系马,画阁移舟,湖水倒空如镜。
掠岸飞花,傍檐新燕,都似学人无定。
叹连年戎帐,经春边垒,暗凋颜鬓。
空记忆,杜曲池台,新丰歌管,怎得故人音信。
羁怀易感,老伴无多,谈麈久闲犀柄。
惟有修然,笔床茶灶,自适笋舆烟艇。
待绿荷遮岸,红蕖浮水,更乘幽兴。

Pronunciation

sū wǔ màn

dàn ǎi kōng méng , qīng yīn qīng rùn , qǐ mò xì chén chū jìng 。
píng qiáo xì mǎ , huà gé yí zhōu , hú shuǐ dǎo kōng rú jìng 。
l tàn lián nián róng zhàng , jīng chūn biān lěi , àn diāo yán bìn 。
kōng jì yì , dù qū chí tái , xīn fēng gē guǎn , zěn dé gù rén yīn xìn 。
jī huái yì gǎn , lǎo bàn wú duō , tán zhǔ jiǔ xián xī bǐng 。
wéi yǒu xiū rán , bǐ chuáng chá zào , zì shì sǔn yú yān tǐng 。
dài lǜ hé zhē àn , hóng qú fú shuǐ , gēng chéng yōu xīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.