Traditional

苔蘚山歌

野人夜夢江南山,江南山深松桂閑。
野人覺後長嘆息,帖蘚粘苔作山色。
閉門無事任盈虛,終日欹眠觀四如。
一如白雲飛出壁,二如飛雨巖前滴,三如騰虎欲咆哮,四如懶龍遭霹靂。
嶮峭嵌空潭洞寒,小兒兩手扶欄幹。

Simplified

苔藓山歌

野人夜梦江南山,江南山深松桂闲。
野人觉后长叹息,帖藓粘苔作山色。
闭门无事任盈虚,终日欹眠观四如。
一如白云飞出壁,二如飞雨岩前滴,三如腾虎欲咆哮,四如懒龙遭霹雳。
嶮峭嵌空潭洞寒,小儿两手扶栏干。

Pronunciation

tái xiǎn shān gē

yě rén yè mèng jiāng nán shān , jiāng nán shān shēn sōng guì xián 。
yě rén jué hòu cháng tàn xī , tiè xiǎn zhān tái zuò shān sè 。
bì mén wú shì rèn yíng xū , zhōng rì qī mián guān sì rú 。
yī rú bái yún fēi chū bì , èr rú fēi yǔ yán qián dī , sān rú téng hǔ yù páo xiào , sì rú lǎn lóng zāo pī lì 。
xiǎn qiào qiàn kōng tán dòng hán , xiǎo ér liǎng shǒu fú lán gān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.