Traditional

苕溪酬梁耿別後見寄

清川永路何極,落日孤舟解攜。
鳥向平蕪遠近,人隨流水東西。
白雲千裏萬裏,明月前溪後溪。
惆悵長沙謫去,江潭芳草萋萋。

Simplified

苕溪酬梁耿别后见寄

清川永路何极,落日孤舟解携。
鸟向平芜远近,人随流水东西。
白云千里万里,明月前溪后溪。
惆怅长沙谪去,江潭芳草萋萋。

Pronunciation

tiáo xī chóu liáng gěng bié hòu jiàn jì

qīng chuān yǒng lù hé jí , luò rì gū zhōu jiě xié 。
niǎo xiàng píng wú yuǎn jìn , rén suí liú shuǐ dōng xī 。
bái yún qiān lǐ wàn lǐ , míng yuè qián xī hòu xī 。
chóu chàng cháng shā zhé qù , jiāng tán fāng cǎo qī qī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.