Traditional

苦熱中寄舒員外

何堪日衰病,復此時炎燠。
厭對俗杯盤,倦聽凡絲竹。
藤床鋪晚雪,角枕截寒玉。
安得清瘦人,新秋夜同宿。
非君固不可,何夕枉高躅?

Simplified

苦热中寄舒员外

何堪日衰病,复此时炎燠。
厌对俗杯盘,倦听凡丝竹。
藤床铺晚雪,角枕截寒玉。
安得清瘦人,新秋夜同宿。
非君固不可,何夕枉高躅?

Pronunciation

kǔ rè zhōng jì shū yuán wài

hé kān rì shuāi bìng , fù cǐ shí yán yù 。
yàn duì sú bēi pán , juàn tīng fán sī zhú 。
téng chuáng pū wǎn xuě , jiǎo zhěn jié hán yù 。
ān dé qīng shòu rén , xīn qiū yè tóng sù 。
fēi jūn gù bù kě , hé xī wǎng gāo zhú ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.