Traditional

苦雨(一本題下有思歸桃花崦五字)

朝與佳人期,碧樹生紅萼。
暮與佳人期,飛雨灑清閣。
佳人窅何許,中夜心寂寞。
試憶花正開,復驚葉初落。
行騎飛泉鹿,臥聽雙海鶴。
嘉願有所從,安得處其薄。

Simplified

苦雨(一本题下有思归桃花崦五字)

朝与佳人期,碧树生红萼。
暮与佳人期,飞雨洒清阁。
佳人窅何许,中夜心寂寞。
试忆花正开,复惊叶初落。
行骑飞泉鹿,卧听双海鹤。
嘉愿有所从,安得处其薄。

Pronunciation

kǔ yǔ ( yī běn tí xià yǒu sī guī táo huā yān wǔ zì )

zhāo yǔ jiā rén qī , bì shù shēng hóng è 。
mù yǔ jiā rén qī , fēi yǔ sǎ qīng gé 。
jiā rén yǎo hé xǔ , zhōng yè xīn jì mò 。
shì yì huā zhèng kāi , fù jīng yè chū luò 。
xíng qí fēi quán lù , wò tīng shuāng hǎi hè 。
jiā yuàn yǒu suǒ cóng , ān dé chǔ qí báo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.