Traditional

範山人畫山水歌

山崢嶸,水泓澄。
漫漫汗汗一筆耕,一草一木棲神明。
忽如空中有物,物中有聲。
復如遠道望鄉客,夢繞山川身不行。

Simplified

范山人画山水歌

山峥嵘,水泓澄。
漫漫汗汗一笔耕,一草一木栖神明。
忽如空中有物,物中有声。
复如远道望乡客,梦绕山川身不行。

Pronunciation

fàn shān rén huà shān shuǐ gē

shān zhēng róng , shuǐ hóng chéng 。
màn màn hàn hàn yī bǐ gēng , yī cǎo yī mù qī shén míng 。
hū rú kōng zhōng yǒu wù , wù zhōng yǒu shēng 。
fù rú yuǎn dào wàng xiāng kè , mèng rào shān chuān shēn bù xíng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.