Traditional

茅齋

茅齋雖絕小,老子策新勛。
磑落霏霏雪,爐生裊裊雲。
心將鷗共遠,巢與鶴中分。
幾許人間事,吾廬寂不聞。

Simplified

茅斋

茅斋虽绝小,老子策新勋。
磑落霏霏雪,炉生袅袅云。
心将鸥共远,巢与鹤中分。
几许人间事,吾庐寂不闻。

Pronunciation

máo zhāi

máo zhāi suī jué xiǎo , lǎo zǐ cè xīn xūn 。
wèi luò fēi fēi xuě , lú shēng niǎo niǎo yún 。
xīn jiāng ōu gòng yuǎn , cháo yǔ hè zhōng fēn 。
jī xǔ rén jiān shì , wú lú jì bù wén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.