Traditional

茫旮钅Ь恕T縛醯匾潁婪蠲痔於浴>

漣上非所趣,偶為世務牽。
經時駐歸棹,日夕對平川。
莫論行子愁,且得主人賢。
亭上酒初熟,廚中魚每鮮。
自說宦遊來,因之居住偏。
煮鹽滄海曲,種稻長淮邊。
四時常晏如,百口無饑年。
菱芋藩籬下,漁樵耳目前。
異縣少朋從,我行復迍邅。
向不逢此君,孤舟已言旋。
明日又分首,風濤還眇然。

Simplified

茫旮钅Ь恕T缚醯匾颍婪蠲痔於浴>

涟上非所趣,偶为世务牵。
经时驻归棹,日夕对平川。
莫论行子愁,且得主人贤。
亭上酒初熟,厨中鱼每鲜。
自说宦游来,因之居住偏。
煮盐沧海曲,种稻长淮边。
四时常晏如,百口无饥年。
菱芋藩篱下,渔樵耳目前。
异县少朋从,我行复迍邅。
向不逢此君,孤舟已言旋。
明日又分首,风涛还眇然。

Pronounciation

máng

lián shàng fēi suǒ qù , ǒu wéi shì wù qiān 。
jīng shí zhù guī zhào , rì xī duì píng chuān 。
mò lùn xíng zǐ chóu , qiě dé zhǔ rén xián 。
tíng shàng jiǔ chū shú , chú zhōng yú měi xiān 。
zì shuō huàn yóu lái , yīn zhī jū zhù piān 。
zhǔ yán cāng hǎi qū , zhǒng dào cháng huái biān 。
sì shí cháng yàn rú , bǎi kǒu wú jī nián 。
líng yù fān lí xià , yú qiáo ěr mù qián 。
yì xiàn shǎo péng cóng , wǒ xíng fù zhūn zhān 。
xiàng bù féng cǐ jūn , gū zhōu yǐ yán xuán 。
míng rì yòu fēn shǒu , fēng tāo huán miǎo rán 。

Rate this poem: 

Become a Patron!

Reviews

No reviews yet.