Traditional

荊州亭入朝

巫山雲雨峽,湘水洞庭波。
九辨人猶擯,三秋雁始過。
旃裘吳地盡,髫薦楚言多。
不果朝宗願,其如江漢何。

Simplified

荆州亭入朝

巫山云雨峡,湘水洞庭波。
九辨人犹摈,三秋雁始过。
旃裘吴地尽,髫荐楚言多。
不果朝宗愿,其如江汉何。

Pronunciation

jīng zhōu tíng rù zhāo

wū shān yún yǔ xiá , xiāng shuǐ dòng tíng bō 。
jiǔ biàn rén yóu bìn , sān qiū yàn shǐ guò 。
zhān qiú wú dì jìn , tiáo jiàn chǔ yán duō 。
bù guǒ zhāo zōng yuàn , qí rú jiāng hàn hé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.