Traditional

草亭獨坐

掃地垂簾坐草亭,東風吹頰醉初醒。
睡蛇死後魔無力,疾豎降來藥有靈。
在手殘梅香淡泊,傍檐幽鳥語丁寧。
老人不是神通妙,世事元來要飽經。

Simplified

草亭独坐

扫地垂帘坐草亭,东风吹颊醉初醒。
睡蛇死後魔无力,疾竖降来药有灵。
在手残梅香淡泊,傍檐幽鸟语丁宁。
老人不是神通妙,世事元来要饱经。

Pronunciation

cǎo tíng dú zuò

sǎo dì chuí lián zuò cǎo tíng , dōng fēng chuī jiá zuì chū xǐng 。
shuì shé sǐ hòu mó wú lì , jí shù jiàng lái yào yǒu líng 。
zài shǒu cán méi xiāng dàn bó , bàng yán yōu niǎo yǔ dīng níng 。
lǎo rén bù shì shén tōng miào , shì shì yuán lái yào bǎo jīng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.