Traditional

荔枝樓對酒

荔枝新熟雞冠色,燒酒初開琥珀香。
欲摘一枝傾一盞,西樓無客共誰嘗?

Simplified

荔枝楼对酒

荔枝新熟鸡冠色,烧酒初开琥珀香。
欲摘一枝倾一盏,西楼无客共谁尝?

Pronunciation

lì zhī lóu duì jiǔ

lì zhī xīn shú jī guān sè , shāo jiǔ chū kāi hǔ pò xiāng 。
yù zhāi yī zhī qīng yī zhǎn , xī lóu wú kè gòng shuí cháng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.