Traditional

藥園宴武輅沙將軍賦得洛字

東第乘餘興,南園宴清洛。
文學引鄒枚,歌鐘陳衛霍。
風高大夫樹,露下將軍藥。
待聞出塞還,丹青上麟閣。

Simplified

药园宴武辂沙将军赋得洛字

东第乘馀兴,南园宴清洛。
文学引邹枚,歌钟陈卫霍。
风高大夫树,露下将军药。
待闻出塞还,丹青上麟阁。

Pronunciation

yào yuán yàn wǔ lù shā jiāng jūn fù dé luò zì

dōng dì chéng yú xīng , nán yuán yàn qīng luò 。
wén xué yǐn zōu méi , gē zhōng chén wèi huò 。
fēng gāo dà fū shù , lù xià jiāng jūn yào 。
dài wén chū sāi huán , dān qīng shàng lín gé 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.