Traditional

莫走柳條詞送別

南陌傷心別,東風滿把春。
莫欺楊柳弱,勸酒勝於人。

Simplified

莫走柳条词送别

南陌伤心别,东风满把春。
莫欺杨柳弱,劝酒胜于人。

Pronunciation

mò zǒu liǔ tiáo cí sòng bié

nán mò shāng xīn bié , dōng fēng mǎn bǎ chūn 。
mò qī yáng liǔ ruò , quàn jiǔ shèng yú rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.