Traditional

鶯啼序 嗚鶴余音卷三尚有沁園春世事紛紛一

三峰路險,雪滿空崖,瑞祥煙霧起。
澗畔聽,龍吟虎嘯,電閃星輝,迸出紅光,鬼神驚避。
鉛凝汞結,爐中養就丹點,瓦史成至寶,愚人餐一粒,延年紀。
那堪更有,神珠萬顆,流霞晃耀,遍穿宮裏。

Simplified

莺啼序 呜鹤余音卷三尚有沁园春世事纷纷一

三峰路险,雪满空崖,瑞祥烟雾起。
涧畔听,龙吟虎啸,电闪星辉,迸出红光,鬼神惊避。
铅凝汞结,炉中养就丹点,瓦史成至宝,愚人餐一粒,延年纪。
那堪更有,神珠万颗,流霞晃耀,遍穿宫里。

Pronunciation

yīng tí xù wū hè yú yīn juàn sān shàng yǒu qìn yuán chūn shì shì fēn fēn yī

sān fēng lù xiǎn , xuě mǎn kōng yá , ruì xiáng yān wù qǐ 。
jiàn pàn tīng , lóng yín hǔ xiào , diàn shǎn xīng huī , bèng chū hóng guāng , guǐ shén jīng bì 。
qiān níng gǒng jié , lú zhōng yǎng jiù dān diǎn , wǎ shǐ chéng zhì bǎo , yú rén cān yī lì , yán nián jì 。
nà kān gēng yǒu , shén zhū wàn kē , liú xiá huǎng yào , biàn chuān gōng lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.