Traditional

菩提寺上方晚眺

樓閣高低樹淺深,山光水色暝沈沈。
嵩煙半卷青綃幕,伊浪平鋪綠綺衾。
飛鳥滅時宜極目,遠風來處好開襟。
誰知不離簪纓內,長得逍遙自在心?

Simplified

菩提寺上方晚眺

楼阁高低树浅深,山光水色暝沉沉。
嵩烟半卷青绡幕,伊浪平铺绿绮衾。
飞鸟灭时宜极目,远风来处好开襟。
谁知不离簪缨内,长得逍遥自在心?

Pronunciation

pú tí sì shàng fāng wǎn tiào

lóu gé gāo dī shù qiǎn shēn , shān guāng shuǐ sè míng chén chén 。
sōng yān bàn juàn qīng xiāo mù , yī làng píng pū lǜ qǐ qīn 。
fēi niǎo miè shí yí jí mù , yuǎn fēng lái chǔ hǎo kāi jīn 。
shuí zhī bù lí zān yīng nèi , cháng dé xiāo yáo zì zài xīn ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.