Traditional

菩薩蠻 以上二首依托陶植,見金液還丹百問

家家盡有長生藥。
時人取用皆差錯。
氣候若飛沈。
問君何處尋。
眼看猶不識。
誤向鉛中覓。
此物沒黃芽。
徒勞歲月賒。

Simplified

菩萨蛮 以上二首依托陶植,见金液还丹百问

家家尽有长生药。
时人取用皆差错。
气候若飞沉。
问君何处寻。
眼看犹不识。
误向铅中觅。
此物没黄芽。
徒劳岁月赊。

Pronunciation

pú sà mán yǐ shàng èr shǒu yī tuō táo zhí , jiàn jīn yè huán dān bǎi wèn

jiā jiā jìn yǒu cháng shēng yào , shí rén qǔ yòng jiē chà cuò , qì hòu ruò fēi chén , wèn jūn hé chǔ xún , yǎn kàn yóu bù shí , wù xiàng qiān zhōng mì , cǐ wù méi huáng yá , tú láo suì yuè shē ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.