Traditional

蕭員外寄新蜀茶

蜀茶寄到但驚新,渭水煎來始覺珍。
滿甌似浮堪持玩,況是春深酒渴人。

Simplified

萧员外寄新蜀茶

蜀茶寄到但惊新,渭水煎来始觉珍。
满瓯似浮堪持玩,况是春深酒渴人。

Pronunciation

xiāo yuán wài jì xīn shǔ chá

shǔ chá jì dào dàn jīng xīn , wèi shuǐ jiān lái shǐ jué zhēn 。
mǎn ōu sì fú kān chí wán , kuàng shì chūn shēn jiǔ kě rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.