Traditional

蕭庶子相過

半日停車馬,何人在白家。
殷勤蕭庶子,愛酒不嫌茶。

Simplified

萧庶子相过

半日停车马,何人在白家。
殷勤萧庶子,爱酒不嫌茶。

Pronunciation

xiāo shù zǐ xiāng guò

bàn rì tíng chē mǎ , hé rén zài bái jiā 。
yīn qín xiāo shù zǐ , ài jiǔ bù xián chá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.