Traditional

蕭相公宅遇自遠禪師有感而贈

宦途堪笑不勝悲,昨日榮華今日衰。
轉似秋蓬無定處,長於春夢幾多時。
半頭白發慚蕭相,滿面紅塵問遠師。
應是世間緣未盡,欲拋官去尚遲疑。

Simplified

萧相公宅遇自远禅师有感而赠

宦途堪笑不胜悲,昨日荣华今日衰。
转似秋蓬无定处,长于春梦几多时。
半头白发惭萧相,满面红尘问远师。
应是世间缘未尽,欲抛官去尚迟疑。

Pronunciation

xiāo xiāng gōng zhái yù zì yuǎn chán shī yǒu gǎn ér zèng

huàn tú kān xiào bù shèng bēi , zuó rì róng huá jīn rì shuāi 。
zhuǎn sì qiū péng wú dìng chǔ , cháng yú chūn mèng jī duō shí 。
bàn tóu bái fā cán xiāo xiāng , mǎn miàn hóng chén wèn yuǎn shī 。
yīng shì shì jiān yuán wèi jìn , yù pāo guān qù shàng chí yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.