Traditional

蕭鄲草書歌

蕭子草書人不及,洞庭葉落秋風急。
上林花開春露濕,花枝濛濛向水垂,見君數行之灑落,石上之松松下鶴。
若把君書比仲將,不知誰在淩雲閣。

Simplified

萧郸草书歌

萧子草书人不及,洞庭叶落秋风急。
上林花开春露湿,花枝濛濛向水垂,见君数行之洒落,石上之松松下鹤。
若把君书比仲将,不知谁在凌云阁。

Pronunciation

xiāo dān cǎo shū gē

xiāo zǐ cǎo shū rén bù jí , dòng tíng yè luò qiū fēng jí 。
shàng lín huā kāi chūn lù shī , huā zhī méng méng xiàng shuǐ chuí , jiàn jūn shù xíng zhī sǎ luò , shí shàng zhī sōng sōng xià hè 。
ruò bǎ jūn shū bǐ zhòng jiāng , bù zhī shuí zài líng yún gé 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.