Traditional

落葉

早秋驚落葉,飄零似客心。
翻飛未肯下,猶言惜故林。

Simplified

落叶

早秋惊落叶,飘零似客心。
翻飞未肯下,犹言惜故林。

Pronunciation

luò yè

zǎo qiū jīng luò yè , piāo líng sì kè xīn 。
fān fēi wèi kěn xià , yóu yán xī gù lín 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.