Traditional

落第後東遊留別

功成方自得,何事學幹求。
果以浮名誤,深貽達士羞。
九江連漲海,萬裏任虛舟。
歲晚同懷客,相思波上鷗。

Simplified

落第后东游留别

功成方自得,何事学干求。
果以浮名误,深贻达士羞。
九江连涨海,万里任虚舟。
岁晚同怀客,相思波上鸥。

Pronunciation

luò dì hòu dōng yóu liú bié

gōng chéng fāng zì dé , hé shì xué gān qiú 。
guǒ yǐ fú míng wù , shēn yí dá shì xiū 。
jiǔ jiāng lián zhǎng hǎi , wàn lǐ rèn xū zhōu 。
suì wǎn tóng huái kè , xiāng sī bō shàng ōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.