Traditional

葺小圃及東齋

山翁作園沼,安樂及禽魚。
凡草猶當養,芳蘭可得鋤?
初非治一室,亦豈愛吾廬。
暮境雖雲迫,心期故有余。

Simplified

葺小圃及东斋

山翁作园沼,安乐及禽鱼。
凡草犹当养,芳兰可得锄?
初非治一室,亦岂爱吾庐。
暮境虽云迫,心期故有余。

Pronunciation

qì xiǎo pǔ jí dōng zhāi

shān wēng zuò yuán zhǎo , ān lè jí qín yú 。
fán cǎo yóu dāng yǎng , fāng lán kě dé chú ?
chū fēi zhì yī shì , yì qǐ ài wú lú 。
mù jìng suī yún pò , xīn qī gù yǒu yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.