Traditional

蒙恩奉祠桐柏

少年曾綴紫宸班,晚落危途九折艱。
罪大初聞收郡印,恩寬俄許領家山。
羈鴻但自思煙渚,病驥寧容著帝閑。
回首觚棱渺何處,從今常寄夢魂間。

Simplified

蒙恩奉祠桐柏

少年曾缀紫宸班,晚落危途九折艰。
罪大初闻收郡印,恩宽俄许领家山。
羁鸿但自思烟渚,病骥宁容著帝闲。
回首觚棱渺何处,从今常寄梦魂间。

Pronunciation

mēng ēn fèng cí tóng bǎi

shǎo nián zēng zhuì zǐ chén bān , wǎn luò wēi tú jiǔ zhē jiān 。
zuì dà chū wén shōu jùn yìn , ēn kuān é xǔ lǐng jiā shān 。
jī hóng dàn zì sī yān zhǔ , bìng jì níng róng zhù dì xián 。
huí shǒu gū léng miǎo hé chǔ , cóng jīn cháng jì mèng hún jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.