Traditional

蒙賜酒詩

金膏下帝臺。
玉歷在蓬萊。
仙人一遇飲。
分得兩三杯。
忽聞桑葉落。
正值菊花開。
阮籍披衣進。
王戎含笑來。
從今覓仙藥。
不假向瑤臺。

Simplified

蒙赐酒诗

金膏下帝台。
玉历在蓬莱。
仙人一遇饮。
分得两三杯。
忽闻桑叶落。
正值菊花开。
阮籍披衣进。
王戎含笑来。
从今觅仙药。
不假向瑶台。

Pronunciation

mēng cì jiǔ shī

jīn gāo xià dì tái , yù lì zài péng lái , xiān rén yī yù yǐn , fēn dé liǎng sān bēi , hū wén sāng yè luò , zhèng zhí jú huā kāi , ruǎn jí pī yī jìn , wáng róng hán xiào lái , cóng jīn mì xiān yào , bù jiǎ xiàng yáo tái ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.