Traditional

藍橋驛見元九詩

藍橋春雪君歸日,秦嶺秋風我去時。
每到驛亭先下馬,循墻繞柱覓君詩。

Simplified

蓝桥驿见元九诗

蓝桥春雪君归日,秦岭秋风我去时。
每到驿亭先下马,循墙绕柱觅君诗。

Pronunciation

lán qiáo yì jiàn yuán jiǔ shī

lán qiáo chūn xuě jūn guī rì , qín lǐng qiū fēng wǒ qù shí 。
měi dào yì tíng xiān xià mǎ , xún qiáng rào zhù mì jūn shī 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.