Traditional

驀山溪

新正初破,三五銀蟾滿。
纖手染香羅,剪紅蓮,滿城開遍。
樓臺上下,歌管咽春風,駕香輪,停寶馬,隻待金烏晚。
帝城今夜,羅綺誰為伴。
應蔔紫姑神,問歸期,相思望斷。
天涯情緒,對酒且開顏,春宵短。
春寒淺。
莫待金杯暖。

Simplified

蓦山溪

新正初破,三五银蟾满。
纤手染香罗,剪红莲,满城开遍。
楼台上下,歌管咽春风,驾香轮,停宝马,只待金乌晚。
帝城今夜,罗绮谁为伴。
应卜紫姑神,问归期,相思望断。
天涯情绪,对酒且开颜,春宵短。
春寒浅。
莫待金杯暖。

Pronunciation

mò shān xī

xīn zhèng chū pò , sān wǔ yín chán mǎn 。
xiān shǒu rǎn xiāng luó , jiǎn hóng lián , mǎn chéng kāi biàn 。
lóu tái shàng xià , gē guǎn yān chūn fēng , jià xiāng lún , tíng bǎo mǎ , zhī dài jīn wū wǎn 。
dì chéng jīn yè , luó qǐ shuí wéi bàn 。
yīng bǔ zǐ gū shén , wèn guī qī , xiāng sī wàng duàn 。
tiān yá qíng xù , duì jiǔ qiě kāi yán , chūn xiāo duǎn 。
chūn hán qiǎn 。
mò dài jīn bēi nuǎn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.