Traditional

驀山溪

重黎默運,可意縈人處。
清楚玉蕤仙,獨幽棲,村溪月塢。
冰腮露鬢,佳致在西湖,月出早,雪消遲,立馬紅墻序。
寒梢微萼,點點蠅頭許。
欲露小檀心,似生怕,施朱紅紫。
返魂香細,堪吊獨醒人,臨澤國,襲清風,且詠離騷句。

Simplified

蓦山溪

重黎默运,可意萦人处。
清楚玉蕤仙,独幽栖,村溪月坞。
冰腮露鬓,佳致在西湖,月出早,雪消迟,立马红墙序。
寒梢微萼,点点蝇头许。
欲露小檀心,似生怕,施朱红紫。
返魂香细,堪吊独醒人,临泽国,袭清风,且咏离骚句。

Pronunciation

mò shān xī

zhòng lí mò yùn , kě yì yíng rén chǔ 。
qīng chǔ yù ruí xiān , dú yōu qī , cūn xī yuè wù 。
bīng sāi lù bìn , jiā zhì zài xī hú , yuè chū zǎo , xuě xiāo chí , lì mǎ hóng qiáng xù 。
hán shāo wēi è , diǎn diǎn yíng tóu xǔ 。
yù lù xiǎo tán xīn , sì shēng pà , shī zhū hóng zǐ 。
fǎn hún xiāng xì , kān diào dú xǐng rén , lín zé guó , xí qīng fēng , qiě yǒng lí sāo jù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.