Traditional

驀山溪

梅梢破萼,已見春心了。
別有淡容儀,又不與,嫣然同笑。
東風翦蠟,簇作鬧蛾兒,冰未泮,水猶寒,散在千林表。
輕衫小帽,行盡荒山道。
一點麝臍香,惱著人,多多少少。
月斜門掩,消損怕黃昏,清影亂,翠幃深,且喜歸來早。

Simplified

蓦山溪

梅梢破萼,已见春心了。
别有淡容仪,又不与,嫣然同笑。
东风翦蜡,簇作闹蛾儿,冰未泮,水犹寒,散在千林表。
轻衫小帽,行尽荒山道。
一点麝脐香,恼著人,多多少少。
月斜门掩,消损怕黄昏,清影乱,翠帏深,且喜归来早。

Pronunciation

mò shān xī

méi shāo pò è , yǐ jiàn chūn xīn liǎo 。
bié yǒu dàn róng yí , yòu bù yǔ , yān rán tóng xiào 。
dōng fēng jiǎn là , cù zuò nào é ér , bīng wèi pàn , shuǐ yóu hán , sàn zài qiān lín biǎo 。
qīng shān xiǎo mào , xíng jìn huāng shān dào 。
yī diǎn shè qí xiāng , nǎo zhù rén , duō duō shǎo shǎo 。
yuè xié mén yǎn , xiāo sǔn pà huáng hūn , qīng yǐng luàn , cuì wéi shēn , qiě xǐ guī lái zǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.