Traditional

驀山溪

元戎十乘,出次高唐館。
歸去舊鵷行,更何人,齊飛霄漢。
瞿唐水落,惟是淚波深,催疊鼓,起牙檣,難鎖長江斷。
春深鰲禁,紅日宮瓦暖。
何處望音塵,黯消魂,層城飛觀。
人情見慣,不敢恨相忘,梅驛外,蓼灘邊,隻待除書看。

Simplified

蓦山溪

元戎十乘,出次高唐馆。
归去旧鵷行,更何人,齐飞霄汉。
瞿唐水落,惟是泪波深,催叠鼓,起牙樯,难锁长江断。
春深鳌禁,红日宫瓦暖。
何处望音尘,黯消魂,层城飞观。
人情见惯,不敢恨相忘,梅驿外,蓼滩边,只待除书看。

Pronunciation

mò shān xī

yuán róng shí chéng , chū cì gāo táng guǎn 。
guī qù jiù yuān xíng , gēng hé rén , qí fēi xiāo hàn 。
qú táng shuǐ luò , wéi shì lèi bō shēn , cuī dié gǔ , qǐ yá qiáng , nán suǒ cháng jiāng duàn 。
chūn shēn áo jīn , hóng rì gōng wǎ nuǎn 。
hé chǔ wàng yīn chén , àn xiāo hún , céng chéng fēi guān 。
rén qíng jiàn guàn , bù gǎn hèn xiāng wàng , méi yì wài , liǎo tān biān , zhī dài chú shū kàn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.