Traditional

蔬圃絕句

擬種蕪菁已是遲,晚菘早韭恰當時。
老夫要作齋盂備,乞得青秧趁雨移。

Simplified

蔬圃绝句

拟种芜菁已是迟,晚菘早韭恰当时。
老夫要作斋盂备,乞得青秧趁雨移。

Pronunciation

shū pǔ jué jù

nǐ zhǒng wú jīng yǐ shì chí , wǎn sōng zǎo jiǔ qià dāng shí 。
lǎo fū yào zuò zhāi yú bèi , qǐ dé qīng yāng chèn yǔ yí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.