Traditional

蔬食

今年徹底貧,不復具一肉;日高對空案,腸鳴轉車軸。
春薺忽已花,老筍欲成竹;平生飯蔬食,至此亦不足。
孰知讀書卻少進,忍饑對客談堯舜。
但令此道粗有傳,深山餓死吾何恨!

Simplified

蔬食

今年彻底贫,不复具一肉;日高对空案,肠鸣转车轴。
春荠忽已花,老笋欲成竹;平生饭蔬食,至此亦不足。
孰知读书却少进,忍饥对客谈尧舜。
但令此道粗有传,深山饿死吾何恨!

Pronunciation

shū shí

jīn nián chè dǐ pín , bù fù jù yī ròu û rì gāo duì kōng àn , cháng míng zhuǎn chē zhóu 。
chūn jì hū yǐ huā , lǎo sǔn yù chéng zhú û píng shēng fàn shū shí , zhì cǐ yì bù zú 。
shú zhī dú shū què shǎo jìn , rěn jī duì kè tán yáo shùn 。
dàn líng cǐ dào cū yǒu chuán , shēn shān è sǐ wú hé hèn !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.