Traditional

蕙香囊/鵲橋仙

身作琵琶,調全宮羽,佳人自然用意。
寶檀槽在雪胸前,倚香臍,橫枕瓊臂。
組帶金鉤,背垂紅綬,纖指轉弦韻細。
願伊隻恁撥梁州,且多時,得在懷裏。

Simplified

蕙香囊/鹊桥仙

身作琵琶,调全宫羽,佳人自然用意。
宝檀槽在雪胸前,倚香脐,横枕琼臂。
组带金钩,背垂红绶,纤指转弦韵细。
愿伊只恁拨梁州,且多时,得在怀里。

Pronunciation

huì xiāng náng / què qiáo xiān

shēn zuò pí pá , diào quán gōng yǔ , jiā rén zì rán yòng yì 。
bǎo tán cáo zài xuě xiōng qián , yǐ xiāng qí , héng zhěn qióng bì 。
zǔ dài jīn gōu , bèi chuí hóng shòu , xiān zhǐ zhuǎn xián yùn xì 。
yuàn yī zhī nèn bō liáng zhōu , qiě duō shí , dé zài huái lǐ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.