Traditional

薜荔庵

薜荔作禪庵,重疊庵邊樹。
空山徑欲絕,也有人知處。

Simplified

薜荔庵

薜荔作禅庵,重叠庵边树。
空山径欲绝,也有人知处。

Pronunciation

bì lì ān

bì lì zuò chán ān , zhòng dié ān biān shù 。
kōng shān jìng yù jué , yě yǒu rén zhī chǔ 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.