Traditional

虞神/虞神歌

復土初。
明旌下儲胥。
回虛仗,簫笳互奏,旌旆隨驅。
豈知飈禦在蓬壺。
道縈紆。
風日慘,六馬躊躇。
留恨滿山隅。
不堪回首,翠柏已扶疏。
帝城漸邇,愁霧鎖天衢。
公卿百辟,鱗集雲敷。
迓龍輿。
端門辟,金碧淩虛。
此時遠帝都。
嚴清廟,入空時升,文物燦爛極嘉娛。
配三宗,號稱神,古所無。
帝德協廟虞。
九歌畢奏斐然殊。
會軒朱。
神具燕喜,錫福集皇居。
更千萬祀,佑啟邦圖。

Simplified

虞神/虞神歌

复土初。
明旌下储胥。
回虚仗,箫笳互奏,旌旆随驱。
岂知飚御在蓬壶。
道萦纡。
风日惨,六马踌躇。
留恨满山隅。
不堪回首,翠柏已扶疏。
帝城渐迩,愁雾锁天衢。
公卿百辟,鳞集云敷。
迓龙舆。
端门辟,金碧凌虚。
此时远帝都。
严清庙,入空时升,文物灿烂极嘉娱。
配三宗,号称神,古所无。
帝德协庙虞。
九歌毕奏斐然殊。
会轩朱。
神具燕喜,锡福集皇居。
更千万祀,佑启邦图。

Pronunciation

yú shén / yú shén gē

fù tǔ chū 。
míng jīng xià chǔ xū 。
huí xū zhàng , xiāo jiā hù zòu , jīng pèi suí qū 。
qǐ zhī biāo yù zài péng hú 。
dào yíng yū 。
fēng rì cǎn , liù mǎ chóu chú 。
liú hèn mǎn shān yú 。
bù kān huí shǒu , cuì bǎi yǐ fú shū 。
dì chéng jiàn ěr , chóu wù suǒ tiān qú 。
gōng qīng bǎi bì , lín jí yún fū 。
yà lóng yú 。
duān mén bì , jīn bì líng xū 。
cǐ shí yuǎn dì dū 。
yán qīng miào , rù kōng shí shēng , wén wù càn làn jí jiā yú 。
pèi sān zōng , hào chēng shén , gǔ suǒ wú 。
dì dé xié miào yú 。
jiǔ gē bì zòu fēi rán shū 。
huì xuān zhū 。
shén jù yàn xǐ , xī fú jí huáng jū 。
gēng qiān wàn sì , yòu qǐ bāng tú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.