Traditional

虞美人

爐香晝永龍煙白。
風動金鸞額。
畫屏寒掩小山川。
睡容初起枕痕圓。
墜花鈿。
樓高不及煙霄半。
望盡相思眼。
艷陽剛愛挫愁人。
故生芳草碧連雲。
怨王孫。

Simplified

虞美人

炉香昼永龙烟白。
风动金鸾额。
画屏寒掩小山川。
睡容初起枕痕圆。
坠花钿。
楼高不及烟霄半。
望尽相思眼。
艳阳刚爱挫愁人。
故生芳草碧连云。
怨王孙。

Pronunciation

yú měi rén

lú xiāng zhòu yǒng lóng yān bái , fēng dòng jīn luán é , huà píng hán yǎn xiǎo shān chuān , shuì róng chū qǐ zhěn hén yuán , zhuì huā diàn , lóu gāo bù jí yān xiāo bàn , wàng jìn xiāng sī yǎn , yàn yáng gāng ài cuò chóu rén , gù shēng fāng cǎo bì lián yún , yuàn wáng sūn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.