Traditional

虞美人

貳車領卻生朝客。
風月都全得。
山城小試已馨香。
真個相家風烈,不尋常。
壽春一語和戎了。
陰德知多少。
年年三月近雙旬。
把酒祝君恩寵,一番新。

Simplified

虞美人

贰车领却生朝客。
风月都全得。
山城小试已馨香。
真个相家风烈,不寻常。
寿春一语和戎了。
阴德知多少。
年年三月近双旬。
把酒祝君恩宠,一番新。

Pronunciation

yú měi rén

èr chē lǐng què shēng zhāo kè 。
fēng yuè dū quán dé 。
shān chéng xiǎo shì yǐ xīn xiāng 。
zhēn gè xiāng jiā fēng liè , bù xún cháng 。
shòu chūn yī yǔ hé róng liǎo 。
yīn dé zhī duō shǎo 。
nián nián sān yuè jìn shuāng xún 。
bǎ jiǔ zhù jūn ēn chǒng , yī fān xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.