Traditional

蛇浦橋下重送嚴維

秋風颯颯鳴條,風月相和寂寥。
黃葉一離一別,青山暮暮朝朝。
寒江漸出高岸,古木猶依斷橋。
明日行人已遠,空餘淚滴回潮。

Simplified

蛇浦桥下重送严维

秋风飒飒鸣条,风月相和寂寥。
黄叶一离一别,青山暮暮朝朝。
寒江渐出高岸,古木犹依断桥。
明日行人已远,空馀泪滴回潮。

Pronunciation

shé pǔ qiáo xià zhòng sòng yán wéi

qiū fēng sà sà míng tiáo , fēng yuè xiāng hé jì liáo 。
huáng yè yī lí yī bié , qīng shān mù mù zhāo zhāo 。
hán jiāng jiàn chū gāo àn , gǔ mù yóu yī duàn qiáo 。
míng rì xíng rén yǐ yuǎn , kōng yú lèi dī huí cháo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.