Traditional

蜀漢

蜀漢崎嶇外,江湖莽蒼中。
冷官家世事,獨立古人風。
已老學猶力,久窮詩未工。
悠悠千載後,此意與誰同?

Simplified

蜀汉

蜀汉崎岖外,江湖莽苍中。
冷官家世事,独立古人风。
已老学犹力,久穷诗未工。
悠悠千载後,此意与谁同?

Pronunciation

shǔ hàn

shǔ hàn qí qū wài , jiāng hú mǎng cāng zhōng 。
lěng guān jiā shì shì , dú lì gǔ rén fēng 。
yǐ lǎo xué yóu lì , jiǔ qióng shī wèi gōng 。
yōu yōu qiān zài hòu , cǐ yì yǔ shuí tóng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.