Traditional

蜀路二首

雲埃夜澄廓,山日曉晴鮮。
葉落蒼江岸,鴻飛白露天。
磷磷含水石,冪冪覆林煙。
客心久無緒,秋風殊未然。
徭蜀時未改,別家鄉念盈。
憶昨出門日,春風發鮮榮。
及茲旋轅地,秋風滿路生。
昏曉思魏闕,夢寐還秦京。
秦京開朱第,魏闕垂紫纓。
幽獨玄虛閣,不聞人馬聲。
藝業為君重,名位為君輕。
玉琴知調苦,寶鏡對膽清。
鷹饑常啄腥,鳳饑亦待瓊。
於君自有屬,物外豈能輕。

Simplified

蜀路二首

云埃夜澄廓,山日晓晴鲜。
叶落苍江岸,鸿飞白露天。
磷磷含水石,幂幂覆林烟。
客心久无绪,秋风殊未然。
徭蜀时未改,别家乡念盈。
忆昨出门日,春风发鲜荣。
及兹旋辕地,秋风满路生。
昏晓思魏阙,梦寐还秦京。
秦京开朱第,魏阙垂紫缨。
幽独玄虚阁,不闻人马声。
艺业为君重,名位为君轻。
玉琴知调苦,宝镜对胆清。
鹰饥常啄腥,凤饥亦待琼。
于君自有属,物外岂能轻。

Pronunciation

shǔ lù èr shǒu

yún āi yè chéng kuò , shān rì xiǎo qíng xiān 。
yè luò cāng jiāng àn , hóng fēi bái lù tiān 。
lín lín hán shuǐ shí , mì mì fù lín yān 。
kè xīn jiǔ wú xù , qiū fēng shū wèi rán 。
yáo shǔ shí wèi gǎi , bié jiā xiāng niàn yíng 。
yì zuó chū mén rì , chūn fēng fā xiān róng 。
jí zī xuán yuán dì , qiū fēng mǎn lù shēng 。
hūn xiǎo sī wèi què , mèng mèi huán qín jīng 。
qín jīng kāi zhū dì , wèi què chuí zǐ yīng 。
yōu dú xuán xū gé , bù wén rén mǎ shēng 。
yì yè wéi jūn zhòng , míng wèi wéi jūn qīng 。
yù qín zhī diào kǔ , bǎo jìng duì dǎn qīng 。
yīng jī cháng zhuó xīng , fèng jī yì dài qióng 。
yú jūn zì yǒu shǔ , wù wài qǐ néng qīng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.