Traditional

蜀路石婦

道傍一石婦,無記復無銘。
傳是此鄉女,為婦孝且貞。
十五嫁邑人,十六夫征行。
夫行二十載,婦獨守孤煢。
其夫有父母,老病不安寧。
其婦執婦道,一一如禮經。
晨昏問起居,恭順發心誠。
藥餌自調節,膳羞必甘馨。
夫行竟不歸,婦德轉光明。
後人高其節,刻石像婦形。
儼然整衣巾,若立在閨庭。
似見舅姑禮,如聞環珮聲。
至今為婦者,見此孝心生。
不比山頭石,空有望夫名。

Simplified

蜀路石妇

道傍一石妇,无记复无铭。
传是此乡女,为妇孝且贞。
十五嫁邑人,十六夫征行。
夫行二十载,妇独守孤茕。
其夫有父母,老病不安宁。
其妇执妇道,一一如礼经。
晨昏问起居,恭顺发心诚。
药饵自调节,膳羞必甘馨。
夫行竟不归,妇德转光明。
后人高其节,刻石像妇形。
俨然整衣巾,若立在闺庭。
似见舅姑礼,如闻环珮声。
至今为妇者,见此孝心生。
不比山头石,空有望夫名。

Pronunciation

shǔ lù shí fù

dào bàng yī shí fù , wú jì fù wú míng 。
chuán shì cǐ xiāng nǚ , wéi fù xiào qiě zhēn 。
shí wǔ jià yì rén , shí liù fū zhēng xíng 。
fū xíng èr shí zài , fù dú shǒu gū qióng 。
qí fū yǒu fù mǔ , lǎo bìng bù ān níng 。
qí fù zhí fù dào , yī yī rú lǐ jīng 。
chén hūn wèn qǐ jū , gōng shùn fā xīn chéng 。
yào ěr zì diào jié , shàn xiū bì gān xīn 。
fū xíng jìng bù guī , fù dé zhuǎn guāng míng 。
hòu rén gāo qí jié , kè shí xiàng fù xíng 。
yǎn rán zhěng yī jīn , ruò lì zài guī tíng 。
sì jiàn jiù gū lǐ , rú wén huán pèi shēng 。
zhì jīn wéi fù zhě , jiàn cǐ xiào xīn shēng 。
bù bǐ shān tóu shí , kōng yǒu wàng fū míng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.