Traditional

蜀選人嘲韓昭

嘉眉邛蜀,侍郎骨肉。
導江青城,侍郎情親。
果閬二州,侍郎自留。
巴蓬集壁,侍郎不識。

Simplified

蜀选人嘲韩昭

嘉眉邛蜀,侍郎骨肉。
导江青城,侍郎情亲。
果阆二州,侍郎自留。
巴蓬集壁,侍郎不识。

Pronunciation

shǔ xuǎn rén cháo hán zhāo

jiā méi qióng shǔ , shì láng gǔ ròu 。
dǎo jiāng qīng chéng , shì láng qíng qīn 。
guǒ làng èr zhōu , shì láng zì liú 。
bā péng jí bì , shì láng bù shí 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.