Traditional

蜀酒歌

漢州鵝黃鸞鳳雛,不騺不搏德有余;眉州玻璃天馬駒,出門已無萬裏塗。
病夫少年夢清都,曾賜虛皇碧琳腴,文德殿門晨奏書,歸局黃封羅百壺。
十年流落狂不除,遍走人間尋酒壚,青絲玉瓶到處酤,鵝黃玻璃一滴無。
安得豪士致連車,倒瓶不用杯與盂,琵琶如雷聒坐隅,不愁渴死老相如。

Simplified

蜀酒歌

汉州鹅黄鸾凤雏,不騺不搏德有余;眉州玻璃天马驹,出门已无万里涂。
病夫少年梦清都,曾赐虚皇碧琳腴,文德殿门晨奏书,归局黄封罗百壶。
十年流落狂不除,遍走人间寻酒垆,青丝玉瓶到处酤,鹅黄玻璃一滴无。
安得豪士致连车,倒瓶不用杯与盂,琵琶如雷聒坐隅,不愁渴死老相如。

Pronunciation

shǔ jiǔ gē

hàn zhōu é huáng luán fèng chú , bù zhì bù bó dé yǒu yú û méi zhōu bō lí tiān mǎ jū , chū mén yǐ wú wàn lǐ tú 。
bìng fū shǎo nián mèng qīng dū , zēng cì xū huáng bì lín yú , wén dé diàn mén chén zòu shū , guī jú huáng fēng luó bǎi hú 。
shí nián liú luò kuáng bù chú , biàn zǒu rén jiān xún jiǔ lú , qīng sī yù píng dào chǔ gū , é huáng bō lí yī dī wú 。
ān dé háo shì zhì lián chē , dǎo píng bù yòng bēi yǔ yú , pí pá rú léi guō zuò yú , bù chóu kě sǐ lǎo xiāng rú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.