Traditional

蝸舍

蝸舍茨生草,龜腸飽淖糜。
麥因多雨損,蠶遇閏年遲。
徙義憂無勇,求仁戒自欺。
此生雖欲盡,吾誌未應衰。

Simplified

蜗舍

蜗舍茨生草,龟肠饱淖糜。
麦因多雨损,蚕遇闰年迟。
徙义忧无勇,求仁戒自欺。
此生虽欲尽,吾志未应衰。

Pronunciation

wō shè

wō shè cí shēng cǎo , guī cháng bǎo nào mí 。
mài yīn duō yǔ sǔn , cán yù rùn nián chí 。
xǐ yì yōu wú yǒng , qiú rén jiè zì qī 。
cǐ shēng suī yù jìn , wú zhì wèi yīng shuāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.