Traditional

蠟梅四絕句

亭亭金步搖,朝日明漢宮。
當時好光景,一似此園中。

Simplified

蜡梅四绝句

亭亭金步摇,朝日明汉宫。
当时好光景,一似此园中。

Pronounciation

là méi sì jué jù

tíng tíng jīn bù yáo , zhāo rì míng hàn gōng 。
dāng shí hǎo guāng jǐng , yī sì cǐ yuán zhōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.